W literaturze spotykamy wiele definicji coachingu. Definicja EMCC European Mentoring and Coaching Council brzmi następująco: Coaching jest to profesjonalnie prowadzony proces, który:

  • inspiruje klientów do maksymalizacji ich osobistego i zawodowego potencjału,
  • pomaga klientom zobaczyć i przetestować alternatywne sposoby poprawy swoich kompetencji, podejmowania decyzji i doskonalenia jakości życia,
  • zakłada, że coach, mentor i klient współpracują ze sobą w relacji partnerskiej na ściśle poufnych warunkach,
  • identyfikuje klienta jako eksperta na poziomie treści i po- dejmowania decyzji; coacha i mentora zaś – jako eksperta w profesjonalnym kierowaniu procesem1. Oczywiście słowa te nie oddają całej istoty coachingu. Cenię także kilka innych definicji i opisów, które uzupełniają się wzajemnie.

Joseph O’Connor i Andrea Lages-O’Connor piszą: „Esencją co- achingu jest: pomoc ludziom w dokonywaniu zmian w taki sposób, w jaki tego oczekują, i pomoc w podążaniu w kierunku, w którym chcą. Coaching pomaga ludziom na każdym poziomie w stawaniu się tym, kim chcą, i byciu najlepszym w takim stopniu, w jakim to jest możliwe. Coaching buduje pewność, wzmacnia wybór i pro- wadzi do zmian. Wyzwala ludzki potencjał, aby zmaksymalizować aktywność” 2.

Timothy Gallwey zauważa, że „osobista skuteczność zależy nie tylko od potencjału jednostki, lecz także od barier, z których naj-groźniejsze są te w jej wnętrzu”3. Jako trener tenisa uważał, że każdy gracz, zanim wyjdzie na kort życia, musi najpierw stoczyć swoją wewnętrzną walkę. Każda gra składa się z dwóch części – gry zewnętrznej i gry wewnętrznej. Gra zewnętrzna jest walką z ze- wnętrznym przeciwnikiem, gra wewnętrzna to walka z twoimi wąt- pliwościami i lękami. Wewnętrzna gra to sprawdzona metoda na pokonanie narzuconych przez siebie samego przeszkód uniemoż- liwiających jednostce lub zespołowi pełne wykorzystanie swojego potencjału. W prostych słowach grę wewnętrzną można podsumo- wać wzorem: WYDAJNOŚĆ = POTENCJAŁ – ZAKŁÓCENIA. Wydajność można poprawić, zwiększając potencjał lub zmniejszając zakłócenia.

Robert Dilts twierdzi: „Technika coachingu polega na wydoby- waniu mocnych stron ludzi, pomaganiu im w omijaniu osobistych barier i ograniczeń w osiąganiu celu, a także ułatwieniu im bardziej efektywnego funkcjonowania w zespole. Coaching koncentruje się na rozwiązywaniu problemów (nie na poszukiwaniu ich przy- czyn), promując rozwój nowych strategii myślenia i działania”4.

Tom Landry ujmuje coaching jako „osiąganie istotnych celów dzię- ki uwalnianiu indywidualnego potencjału”5.

John Whitmore definiuje coaching jako „odblokowanie potencja- łu osoby w celu maksymalizacji jej dokonań i działań”6.

Eric Parsloe i Melville Leedham traktują natomiast coaching jako „działanie mające na celu pomoc w »przetransportowaniu« czyjejś wiedzy i umiejętności na wyższy poziom, najczęściej przez naucza- nie lub konsultacje”7.

Sara Thorpe i Jackie Clifford określają coaching jako „wsparcie konkretnej osoby w doskonaleniu działań dzięki analizie wykorzy- stywania wiedzy i umiejętności”8.

David Clutterbuck jeszcze w 2003 roku określał coaching jako „krótkoterminową interwencję, której celem jest poprawa wyników lub rozwój określonej kompetencji”9. Zapytany przeze mnie

w listopadzie 2019 roku odpowiedział natomiast, że coaching prze- kształcił się w ostatnich dziesięcioleciach i upodobnił do swojego starszego krewnego, mentoringu – kształcącej rozmowy, w której klient (coachee) jest zachęcany do refleksji i podejmowania lep- szych decyzji, opartych na głębszym zrozumieniu zarówno siebie, jak i kontekstu, w którym się znajduje. Krótko mówiąc, stosuje on wgląd prowokujący powstawanie pytań wspomagających jakość myślenia klienta. Coachowie włączają mentoring do swojej prak- tyki poprzez korzystanie ze swej mądrości i doświadczenia w celu wygenerowania wnikliwych pytań, wzmacniających spójność i po- magających klientowi dotrzeć do głębszych poziomów własnego ja i osobistej motywacji.

Wszystkie powyższe definicje, pomimo że uwypuklają nieco inne aspekty, jednoznacznie wskazują na proces prowadzący do lepszego poznania samego siebie, odblokowania i uwolnienia potencjału oraz możliwości, które są w każdym z nas. Coaching jest interaktywnym procesem, który pomaga osobom lub organizacjom w przyspieszeniu tempa rozwoju i polepszeniu efektów działania.

Tu możesz obejrzeć krótki film o definicjach coachingu >