Regulamin serwisu internetowego
www.sprawdzonycoach.pl

I. WSTĘP

 1. Domena internetowa www.sprawdzonycoach.pl stanowi własność Norman Benett Kalina-Grela i Wspólnicy Spółka Jawna z siedzibą w Komorowie 05-806 (Polska) przy ul. 3 Maja 11A, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Krajowy Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000087956, NIP: 5342154482, REGON: 017263031, kapitał zakładowy 300 000,00 zł, adres poczty elektronicznej: biuro@sprawdzonycoach.pl. Spółka zwana jest dalej Usługodawcą.
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Serwisu przez Użytkowników.
 3. Regulamin jest udostępniony Użytkownikom nieodpłatnie, za pośrednictwem Serwisu, w formie, która umożliwia pozyskiwanie, odtwarzanie i utrwalenie Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
 4. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności dostępnej na naszej stronie.
 5. Umowy zawierane są w języku polskim.

II. DEFINICJE

Na potrzeby Regulaminu poniższym pojęciom przypisuje się podane niżej definicje:

 1. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem  www.sprawdzonycoach.pl
 2. Abonament – płatny dostęp do Serwisu umożliwiający korzystanie przez Coacha ze wszystkich jego funkcjonalności.
 3. Użytkownik – każda osoba fizyczna korzystająca z odpowiedniego oprogramowania i przeglądająca Serwis.
 4. Coach – osoba fizyczna wykonująca zawód coacha, terapeuty lub świadcząca inne usługi rozwoju osobistego, prowadząca indywidualną działalność gospodarczą, zakładająca Konto w Serwisie w celu związanym bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Rejestracja – zawarcie przez Klienta lub Coacha umowy o świadczenie usług dostępu do Serwisu na warunkach określonych niniejszym Regulaminem, dla której Klient lub Coach podaje swoje dane kontaktowe oraz akceptuje niniejszy Regulamin.
 6. Konto – oznaczony indywidualnym loginem i hasłem zbiór danych w systemie teleinformatycznym Serwisu w którym gromadzone są dane dotyczące Coacha oraz Klientów.
 7. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która korzysta z funkcjonalności Serwisu w celu uzyskania dostępu do usług Coacha i w sposób niezwiązany bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.
 8. Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych (niejawny, znany tylko użytkownikowi), niezbędny do autoryzowanego dostępu do Konta i korzystania z zasobów Serwisu.
 9. Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu.
 10. Opinia – informacja (wypowiedź) umieszczona przez Klienta lub Coacha w Serwisie ściśle powiązana z jego subiektywną oceną działalności Coacha lub Klienta.
 11. Zamówienie – czynność podejmowana przez zarejestrowanego Coacha polegająca na wyborze w ramach Serwisu określonego Abonamentu zmierzająca bezpośrednio do zawarcia z Usługodawcą umowy na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 12. Formularz Zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Serwisie, poprzez który dokonywane jest Zamówienie.
 13. Formularz Kontaktowy – formularz dostępny w Serwisie, który umożliwia Użytkownikowi kontakt z Usługodawcą.
 14. Biuro Obsługi Klienta – centrum obsługi Klienta, za pośrednictwem którego można uzyskać informacje o ofercie Serwisu. Biuro Obsługi Klienta jest dostępne pod adresem (biuro@sprawdzonycoach.pl)  Biuro Obsługi Klienta jest czynne w dni robocze godzinach: poniedziałek – piątek od 9:00 do 17:00.

III. WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Do korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie:
 2. komputera, tabletu, smartfona lub innego urządzenia elektronicznego z dostępem do Internetu;
  1. dowolnej aktualnej przeglądarki internetowej (co najmniej Internet Explorer 7, Firefox 3.x, Safari 4.x, Google Chrome)
  2. indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail.
 3. Korzystanie z Serwisu może być uzależnione od instalacji oprogramowania typu Java, JavaScript, Adobe Flash Player, Adobe Acrobat Reader oraz akceptacji cookies.
 4. Usługodawca nie ogranicza dostępu do Serwisu w zależności od miejsca położenia urządzenia Użytkownika, liczby odtworzeń strony lub czasu czytania lub korzystania z materiałów opublikowanych w Serwisie.

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA, KLIENTA I COACHA

 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu i jego funkcjonalności zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.
 2. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem.
 3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się do stosowania zakazu usiłowania prób dostępu do zasobów, do których Usługodawca nie nadał Użytkownikowi uprawnień.
 4. Klient oraz Coach ponoszą odpowiedzialność za treść, zgodność oraz prawdziwość danych podawanych przy korzystaniu z Serwisu. Zakazane jest dostarczanie lub publikowanie przez Klientów oraz Coachów treści bezprawnych, wulgarnych, nieprawdziwych lub mogących naruszać dobra osobiste, prawo lub inny uzasadniony interes Usługodawcy, Klienta, Coacha lub osób trzecich.
 5. W przypadku zmiany danych podanych na potrzeby Serwisu, Klient lub Coach jest odpowiedzialny za ich poprawienie lub uzupełnienie.

V. DOSTĘP DO SERWISU INTERNETOWEGO

 1. Użytkownik może uzyskać dostęp do Serwisu poprzez otwarcie strony internetowej. Dostęp do pełnych funkcjonalności Serwisu możliwy jest wyłącznie dla zarejestrowanych Klientów lub Coachów, po zalogowaniu się w Serwisie i w przypadku funkcjonalności objętych Abonamentem dokonaniu płatności zgodnie z § 8 Regulaminu.
 2. Użytkownik może założyć indywidualne Konto. Założenie Konta nie jest wymagane, aby przeglądać stronę internetową Serwisu.
 3. Utworzenie profilu Coacha oraz zakup Abonamentu jest możliwy tylko dla Coachów, posiadających indywidualne Konto.
 4. Serwis posiada odrębne funkcjonalności dla Konta Klienta oraz Konta Coacha.
 5. Część funkcjonalności Serwisu przewidziana dla Konta Coacha jest dostępna wyłącznie w ramach Abonamentu.
 6. Jedno Konto może być wykorzystywane tylko przez jednego Użytkownika.
 7. Założenie Konta jest równoznaczne z zawarciem z Usługodawcą umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach niniejszego Regulaminu.
 8. Konto daje możliwość korzystania z powiązanych serwisów internetowych i pozostałych usług Usługodawcy wymagających zalogowania. Zasady korzystania z innych serwisów i usług są lub mogą być uregulowane w odrębnych regulaminach ustalonych przez Usługodawcę. Zaakceptowanie niniejszego Regulaminu oraz jego zmian nie ma wpływu na obowiązek zaakceptowania innego regulaminu/innych regulaminów.
 9. Loginem, służącym do logowania na Koncie i identyfikacji Użytkownika przez Usługodawcę, jest podany przez Użytkownika adres e-mail.
 10. W celu założenia Konta Użytkownik zobowiązany jest wykonać następujące czynności:
  1. podać numer telefonu komórkowego
  2. podać swój adres skrzynki poczty elektronicznej (e-mail), który będzie jego loginem;
  3. ustalić Hasło;
  4. potwierdzić zapoznanie się z Regulaminem i zaakceptować jego treść,
  5. aktywować konto zgodnie z przekazaną przez Usługodawcę instrukcją.
 11. Tylko łączne spełnienie warunków, o których mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu doprowadzi do Rejestracji w Serwisie.
 12. Użytkownik zakładający konto Coacha oświadcza, że:
  1. posiada tytuł CERTYFIKOWANY COACH przynajmniej na poziomie PRAKTYK z ukończoną minimum 180 godzin szkołę/studia/kurs coachingu albo posiada akredytację ICF, EMCC, Izba Coachingu lub innej niezależnej, bezstronnej organizacji coachingowej. Coachowie świadczący inne usługi rozwojowe oświadczają, że ich uprawnienia zawodowe potwierdza właściwy dyplom lub certyfikat.
  2. Coach oświadcza, że zakłada Konto jako przedsiębiorca lub osoba nieprowadząca działalności gospodarczej.
 13. Usługodawca może weryfikować uprawnienia zawodowe Coacha, w tym może uzależnić aktywowanie Konta od przedstawienia przez Użytkownika dyplomu, certyfikatu lub innego dokumentu potwierdzającego uprawnienie zawodowe.
 14. Umowa o świadczenie usługi – prowadzenie Konta – zostaje zawarta na czas nieokreślony w chwili spełnienia warunków korzystania z usługi Konta.
 15. Użytkownik jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i właściwe używanie loginu i Hasła, które powinny być przechowywane w poufności. W razie podejrzenia, że login oraz Hasło Użytkownika znalazły się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Użytkownik ma obowiązek niezwłocznej zmiany Hasła. Jeżeli Użytkownik lub Klient podejrzewa, że doszło do nieautoryzowanego korzystania z jego Konta powinien niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę.
 16. Usługodawca oświadcza, iż charakter usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione. Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które w sposób możliwie pełny zabezpieczają ich przed ww. zagrożeniem, w szczególności korzystać z urządzeń chronionych przez programy antywirusowe oraz stosować programy chroniące tożsamość Użytkowników.
 17. Usługodawca nigdy nie zwróci się do Klienta lub Coacha o udostępnienie Hasła do jego Konta.
 18. Użytkownik po dokonaniu Rejestracji może w dowolnym momencie zalogować się na swoje Konto i dokonywać zmian podanych przez siebie danych, z tym zastrzeżeniem, że dane te powinny odpowiadać rzeczywistości i być aktualne.
 19. Klient lub Coach ma prawo rezygnacji w każdej chwili z korzystania z zasobów w Serwisie, poprzez wysłanie żądania usunięcia swojego Konta. Żądanie takie należy przesłać na adres e-mail: biuro@sprawdzonycoach.pl . W przypadku usunięcia Konta na żądanie Coacha, uiszczone wcześniej opłaty za złożone Zamówienia nie podlegają zwrotowi w całości lub części.
 20. Usługodawca usuwa Konto i zgromadzone na nim dane niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania żądania od Klienta lub Coacha.
 21. Usługodawca zastrzega sobie możliwość usunięcia Konta bez zgody Klienta lub Coacha w następujących przypadkach:
  1. nieprzestrzegania przez Klienta lub Coacha postanowień Regulaminu,
  2. podania nieprawdziwych lub nieaktualnych danych,
  3. korzystania z Serwisu w sposób naruszający obowiązujące przepisy prawa czy zasady współżycia społecznego i dobre obyczaje,
  4. nieprzedstawienia przez Coacha dyplomu, certyfikatu lub innego dokumentu potwierdzającego uprawnienia zawodowe w terminie 14 dni od daty wezwania przez Usługodawcę do przekazania dokumentu.
  5. utraty przez Coacha uprawnień zawodowych wskazanych przy zakładaniu lub w czasie korzystania z Konta,
 22. Przed usunięciem Konta z powodu naruszenia postanowień Regulaminu Usługodawca wezwie Użytkownika do zaprzestania naruszania wyznaczając 14-dniowy termin, po którego bezskutecznym upływie Konto zostanie usunięte.
 23. W każdym przypadku zakończenia przez Coacha Abonamentu, Usługodawca świadczy na rzecz Coacha dodatkową usługę (zawartą w cenie Abonamentu) polegającą na przechowywaniu danych zgromadzonych na Koncie, w tym w szczególności danych Pacjentów, przez okres 90 dni od ostatniego dnia objętego Abonamentem. Po upływie tego okresu, Usługodawca trwale usunie dane zgromadzone na Koncie, w tym w szczególności dane dotyczące Klientów. Jeżeli Coach nie chce korzystać z usługi przechowywania danych po zakończeniu Abonamentu, to powinien złożyć wniosek o usunięcie danych w formie pisemnej na adres siedziby Usługodawcy (wskazany w § 1 ust. 1 Regulaminu) lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: biuro@sprawdzonycoach.pl
 24. Integralną częścią Regulaminu jest Regulamin przetwarzania danych osobowych, określający prawa i obowiązki Coacha oraz Usługodawcy w związku z przetwarzaniem danych osobowych Pacjentów zgromadzonych na Koncie Coacha, stanowiąca Załącznik nr 1 do Regulaminu. Coach akceptując niniejszy Regulamin akceptuje również warunki Regulaminu przetwarzania danych osobowych.

VI. FUNKCJONALNOŚCI SERWISU

 1. Serwis jest platformą służącą do umawiania wizyt z Coachami stacjonarnie i online. Łączy on Klientów z Coachami. Przeznaczony jest dla coachów oraz wszystkich osób, które poszukują pomocy dla siebie, dla swoich dzieci, w rodzinie, w związku.
 2. Coach może korzystać z Serwisu w formie:
  1. bezpłatnego pakietu podstawowego w ramach którego Usługodawca gwarantuje określone w Serwisie funkcjonalności oraz wskazaną w Serwisie darmową liczbę wizyt.
  2. Odpłatnego pakietu premium (objętego Abonamentem) w ramach którego Usługodawca gwarantuje wskazane w Serwisie dodatkowe funkcjonalności, niedostępne dla Coacha korzystającego z bezpłatnego pakietu podstawowego oraz nieograniczoną liczbę wizyt.
 3. Klient, który korzysta z Serwisu z wykorzystaniem indywidualnego Konta Klienta ma dostęp do dodatkowych funkcjonalności Serwisu, niedostępnych dla niezarejestrowanych Użytkowników.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany funkcjonalności Serwisu, w tym w szczególności do dodawania nowych funkcjonalności oraz zmiany lub usuwania dotychczasowych. Istotna zmiana lub usunięcie funkcjonalności, która była obecna w Serwisie w chwili zakupu przez Coacha Abonamentu nastąpi z poszanowaniem praw nabytych.
 5. Usługodawca odpowiedzialny jest za prawidłowe funkcjonowanie Serwisu, w szczególności w zakresie realizowania przez niego podstawowej funkcjonalności – umawiania wizyt ze Coachami. Coach odpowiada za realizację usługi oferowanej za pośrednictwem Serwisu, w tym jego jakość i zgodność z umową.

VII. DODAWANIE OPINII

 1. Klient lub Coach przesyłając do Serwisu Opinię akceptuje i wyraża zgodę na przestrzeganie zasad Regulaminu.
 2. Prawo do publikacji Opinii przysługuje wyłącznie Klientom i Coachom korzystającym lub realizującym konkretne usługi z wykorzystaniem Serwisu, którzy posiadają Konto w Serwisie.
 3. W Serwisie publikowane są wyłącznie Opinie napisane w języku polskim z zachowaniem obowiązujących zasad poprawnej polszczyzny.
 4. Publikowane wypowiedzi są subiektywnymi Opiniami Klientów i Coachów a Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich treść.
 5. Opinia nadesłana przez Klienta lub Coacha zostanie opublikowania po weryfikacji jej treści. Usługodawca zastrzega sobie prawo do decydowania o umieszczaniu lub odrzucaniu nadesłanych Opinii, zgodnie z zasadami określonymi w ust. 6 poniżej.
 6. Klient oraz Coach oświadcza, że jego wypowiedź nie narusza obowiązujących przepisów prawa, ani praw osób trzecich. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wypowiedzi umieszczone przez niego w Serwisie.
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji, usunięcia w całości lub części bądź zmiany redakcyjnej i edycyjnej Opinii, w szczególności gdy:
  1. jest nieprawdziwa,
  2. została opublikowana przez Klienta lub Coacha, który nie korzystał lub nie realizował usługi objętej Opinią,
  3. naruszają obowiązujące przepisy w prawie polskim i międzynarodowym, wzywają do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej itp. oraz zawierają treści faszystowskie, pornograficzne oraz powszechnie uznane za wulgarne, propagujące przemoc, obrażające uczucia religijne lub dobre obyczaje,
  4. naruszają prawa patentowe, autorskie, tajemnice handlowe oraz inne prawa własności intelektualnej,
  5. zawierają dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe,
  6. są kopią treści Opinii w całości lub części od innych Użytkowników Serwisu,
  7. zawierają odnośniki do innych stron internetowych, w szczególności konkurencyjnych serwisów internetowych,
  8. zawierają treści reklamowe lub inne treści o charakterze komercyjnym,
  9. nie dotyczą w całości lub części usług świadczonych przez Coacha,
  10. nie maja wartości merytorycznej,
  11. opinia zawiera treści o charakterze spamu,
  12. napisane są niezgodnie z zasadami polskiej pisowni i gramatyki,
  13. w całości pisane są wersalikami (dużymi literami),
 8. Treści Opinii mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom ścigania lub wymiaru sprawiedliwości.

 

VIII. OPŁATY

 1. Wszystkie ceny podane w Serwisie, które dotyczą opłat wnoszonych przez Coachów na rzecz Usługodawcy wyrażone są w polskich złotych (PLN) oraz są cenami netto (nie zawierają podatku VAT).
 2. Wszystkie ceny podane w Serwisie, które dotyczą opłat wnoszonych przez Klientów na rzecz Coachów wyrażone są w polskich złotych (PLN) lub innej wyraźnie wskazanej przez Coacha walucie oraz są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 3. Płatności realizowane na rzecz Usługodawcy mogą być dokonywane wyłącznie w walucie PLN.
 4. Usługodawca nie jest stroną umowy o świadczenie usług zawieranej pomiędzy Coachem a Klientem i nie pobiera z tytułu tejże umowy żadnych opłat. Rozliczenie następuje wyłącznie pomiędzy Coachem a Klientem według warunków wskazanych w Serwisie (cena, termin płatności, sposób płatności) i określonych indywidualnie i wyraźnie przez każdego z Coachów. Coach ma prawo do zmiany wskazanych w Serwisie warunków świadczenia usług, przy czym zmiany nie mogą zostać dokonane w stosunku do Klientów, którzy zamówili usługę przed opublikowaniem nowych warunków.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen w Serwisie. Zmiana ceny w żadnym przypadku nie może zostać dokonana w stosunku do złożonego już Zamówienia
 6. Do każdego Zamówienia Usługodawca wystawia elektroniczną fakturę VAT, którą przesyła na adres e-mail Coacha wskazany na Koncie. Na wyraźny wniosek Coacha Usługodawca wystawa fakturę VAT w formie pisemnej i przesyła ją na adres wskazany przez Coacha we wniosku.
 7. Coach dokonuje płatności za Zamówienie za na rachunek bankowy Usługodawcy z wykorzystaniem metod płatności elektronicznej dostępnych w danym czasie w Serwisie lub opłacając fakturę pro forma wystawioną do Zamówienia.
 8. Brak zapłaty przez Coacha za Zamówienie jest równoznaczny z nieudostępnieniem lub zablokowaniem dostępu do odpłatnych funkcjonalności Serwisu. Wraz z uznaniem rachunku bankowego wymaganą opłatą Usługodawca zobowiązany jest udostępnić lub odblokować dostęp do pełnej funkcjonalności Serwisu.
 9. Klient dokonuje płatności na rzecz Coacha zgodnie z warunkami określonymi przez Coacha i opublikowanymi w Serwisie. Coach może korzystać z metod płatności opisanych w ust. 17 i 18 poniżej.
 10. Usługodawca oferuje Abonament w formie umowy na czas określony:
  1. 3 miesięcy – z jednorazową płatnością z góry.
  2. 12 miesięcy – z jednorazową płatnością z góry.
  3. 12 miesięcy – z 1 miesięcznym okresem rozliczeniowym.
 11. W przypadku Abonamentu o którym mowa w §8 ust. 10 lit. a i b Regulaminu, umowa wygasa wraz z końcem okresu na jaki została zawarta i skutkuje zakończeniem świadczenia usługi i zablokowaniem dostępu do funkcjonalności Serwisu objętych odpłatnym pakietem Premium (m. in. brak możliwości umawiania wizyt, wykorzystania kalendarza, dostęp tylko do wizytówki w formie basic). Aby utrzymać ciągłość dostępu do funkcjonalności Serwisu objętych odpłatnym pakietem Premium, Coach musi zawrzeć nową umowę poprzez Zamówienie na kolejny okres   umowy na podstawie przedstawionych ofert lub Serwisu.
 12. W przypadku Abonamentu o którym mowa w §8 ust. 10 lit. c Regulaminu Zamówienie może zostać złożone wyłącznie z wykorzystaniem płatności elektronicznej i tylko w formie w której płatność ta odbywa się poprzez przypisanie do Konta karty płatniczej z prawem dla Usługodawcy do jej obciążania kwotą Abonamentu. O ile Coach nie wyrazi innego oświadczenia woli najpóźniej na 14 dni przed upływem 12 miesięcznego okresu na jaki umowa została zawarta, umowa zawarta na czas określony uważana będzie za przedłużoną na czas nieokreślony. Usługodawca w sposób wyraźny oraz z odpowiednim wyprzedzeniem zawiadomi Coacha o automatycznym przedłużeniu umowy. Złożenie przez Coacha oświadczenia o rezygnacji z Abonamentu oznaczać będzie, że umowa zawarta na czas określony wygaśnie po upływie 12 miesięcznego okresu na jaki została zawarta. Wygaśnięcie umowy skutkować będzie zakończeniem świadczenia usługi i zablokowaniem dostępu do funkcjonalności Serwisu objętych odpłatnym pakietem Premium (m. in. brak możliwości umawiania wizyt, korzystania z kalendarza, dostęp tylko do wizytówki w formie basic).
 13. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do funkcjonalności Serwisu Coachowi, który Zamówił Abonament na czas określony a którego przypisana do Konta karta płatnicza – pomimo 6 prób pobrania środków – odrzuca transakcję. Usługodawca udostępni pełną funkcjonalność Serwisu niezwłocznie po pobraniu z karty płatniczej odpowiedniej wpłaty.
 14. W przypadku Abonamentu na czas nieokreślony Coach ma prawo do wypowiedzenia umowy w każdym czasie, ze skutkiem na koniec miesiąca rozliczeniowego.
 15. W przypadku Abonamentu na czas nieokreślony Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany ceny Abonamentu przy czym nowa cena dotyczyć będzie kolejnego miesiąca rozliczeniowego i powinna zostać zakomunikowana Coachowi najpóźniej na 14 dni przed jej wprowadzeniem. W terminie 14 dni od dnia przekazania informacji o nowej cenie Coach ma prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem na kolejny miesiąc rozliczeniowy. Uiszczone lub wymagalne wcześniej opłaty nie podlegają zwrotowi w całości lub części.
 16. Płatności mogą być realizowane za pośrednictwem systemu PayU.pl, obsługiwanego przez PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, krajową instytucję płatniczą, nadzorowaną przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisaną do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444.
 17. Płatności za pośrednictwem systemu PayU.pl mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem, w oparciu o który następuje realizacja płatności, w szczególności daną kartą płatniczą może posługiwać się wyłącznie jej uprawniony posiadacz. Wykryte przez PayU SA przypadki nadużyć będą zgłaszane do właściwych organów ścigania.
 18. Usługodawca w Serwisie udostępnia Coachom odpowiedni link do dokonania płatności za Zamówienie.
 19. Wystawiana przez Usługodawcę faktura pro forma może zawierać link do płatności elektronicznej.
 20. Dane z linku są automatycznie przekazywane do banku lub centrum autoryzacyjno-rozliczeniowego za pośrednictwem systemu PayU.pl.
 21. Usługobiorca po kliknięciu linka transakcji w Serwisie jest automatycznie przekierowany na stronę płatności online serwisu PayU.pl
 22. Cena wybranego Abonamentu wskazana jest przy składaniu Zamówienia oraz w Serwisie.

IX. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Coach który chce uzyskać dostęp do funkcjonalności Serwisu objętych Abonamentem dokonuje Rejestracji w Serwisie, składa Zamówienie za pośrednictwem Formularza oraz uiszcza opłatę przy użyciu dostępnej formy płatności.
 2. Coach może składać Zamówienia przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 3. Zawarcie umowy następuje poprzez złożenie przez Coacha Zamówienia za pomocą Formularza.
 4. W Formularzu Coach wskazuje dane nabywcy usługi.
 5. Po wypełnieniu Formularza Coacha wybiera przycisk „Dokonaj płatności”.
 6. Nie jest możliwe złożenie Zamówienia bez wypełnienia Formularza.
 7. Dostęp do odpłatnych funkcjonalności Serwisu Coach uzyskuje niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty ceny na rachunku bankowym Usługodawcy.
 8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania lub odmowy realizacji Zamówienia w przypadku złożenia Zamówienia w sposób nieprawidłowy, uniemożliwiający jego realizację lub w razie rażącego naruszenia przez Coacha postanowień Regulaminu.
 9. Coach składa Zamówienie jako profesjonalista, w celu związanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, w związku z czym nie przysługują mu uprawnienia konsumenckie, w tym prawo do odstąpienia od Zamówienia.

X. REKLAMACJA

 1. Coach lub Klient może w dowolnym momencie złożyć reklamację do Usługodawcy odnośnie sposobu funkcjonowania Serwisu lub realizacji płatności za Zamówienie.
 2. Reklamacja może zostać złożona w formie pisemnej na adres siedziby Usługodawcy (wskazany w § 1 ust. 1 Regulaminu) lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@zaufanyterapeuta.eu
 3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Usługodawcę.
 4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do zgłaszającego na adres poczty elektronicznej wskazany na Koncie lub w treści reklamacji.

XI. ZWROTY/REZYGNACJA KLIENTA Z USŁUGI COACHA

 1. Klient ma prawo zrezygnować z każdej zamówionej u Coacha usługi na 24 godziny przed ustalonym przez Strony terminem jej wykonania.
 2. Usługodawca ma prawo zablokować Konto Klienta w każdym przypadku, gdy będzie zachodziło uzasadnione podejrzenie, że jest ono wykorzystywane w celu sprzecznym z Regulaminem, zasadami współżycia społecznego albo dobrymi obyczajami, w tym w szczególności, gdy służy ono fikcyjnego składania zamówień na usługi Coachów.
 3. Usługodawca blokuje Konto Klienta w każdym przypadku, gdy tego samego dnia Klient zrezygnuje z co najmniej 3 zamówionych usług. Konto Klienta zostaje automatycznie odblokowane po 24 godzinach od zablokowania.
 4. Usługodawca blokuje Konto Klienta w każdym przypadku, gdy liczba rezygnacji z zamówionych usług będzie równa 30. Konto Klienta może zostać odblokowane przez Usługodawcę tylko na wyraźny wniosek Klienta skierowany na adres e-mail: biuro@sprawdzonycoach.pl
 5. Klient może zrezygnować z zamówionej u Coacha usługi korzystając z odpowiedniej funkcjonalności Serwisu.
 6. W przypadku, gdy Klient dokonał opłaty za usługę Coacha przed złożeniem oświadczenia o rezygnacji, Coach zwraca Klientowi całą wniesioną przez niego opłatę w terminie 14 dni od rezygnacji, z wykorzystaniem metody płatności użytej przez Klienta przy płatności za usługę.
 7. W przypadku, gdy Klient nie uczestniczy w umówionym spotkaniu online lub fizycznym u Coacha albo spóźnia się na umówione spotkanie online lub w fizycznie u Coacha co najmniej 10 minut Coach ma prawo odstąpić od wykonania usługi z równoczesnym zachowaniem prawa do ustalonego wynagrodzenia. W przypadku, gdy Klient dokonał opłaty za usługę Coachowi przed spóźnionym oświadczeniem o rezygnacji lub przed spotkaniem online lub fizycznym w którym nie uczestniczył lub na które spóźnił się co najmniej 10 minut Coach ma prawo do zachowania uiszczonej przez Klienta opłaty. W przypadku, gdy opłata nie została wniesiona Klient jest zobowiązany do uiszczenia pełnej opłaty na rzecz Coacha.
 8. W przypadku, gdy Coach odwoła umówione z Klientem spotkanie online lub fizyczne lub też spóźnia się na spotkanie online lub fizyczne co najmniej 60 minut jest on zobowiązany zwrócić Klientowi całą wniesioną przez niego opłatę w terminie 14 dni od dnia odwołania lub spóźnienia, z wykorzystaniem metody płatności użytej przez Klienta przy płatności za usługę. Coach nie musi zwracać opłaty w przypadku, gdy zmiana terminu usługi została wcześniej uzgodniona z Klientem.
 9. Stroną odpowiedzialną za wniesienie opłaty oraz zwrot opłaty jest odpowiednio Klient i Coacha. Usługodawca nie jest stroną umowy o świadczenie usługi i w związku z tym nie uczestniczy w procesie wzajemnego rozliczenia stron.
 10. Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, w terminie 14 dni od dnia złożenia zamówienia na usługi Coacha, bez podania przyczyny.
 11. Jeżeli wykonanie usługi przez Coacha ma nastąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy Klient składa oświadczenie z żądaniem wykonania usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i godzi się na ograniczenie swojego prawa do odstąpienia od umowy.
 12. Klient składa oświadczenie o odstąpieniu od Umowy w formie pisemnej na adres siedziby Usługodawcy (wskazany w § 1 ust. 1 Regulaminu) lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: biuro@sprawdzonycoach.pl, przy czym za dzień złożenia oświadczenia o odstąpieniu należy uznać dzień nadania oświadczenia – oświadczenie takie musi być nadane przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
 13. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawiera załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 287).
 14. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientom, którzy składają zamówienia na usługi Coachów, którzy nie są przedsiębiorcami. Klient informowany jest o statusie Coacha przed zawarciem umowy.

XII. ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Klient ma prawo odstąpić od umowy o prowadzenie Konta w terminie 14 dni od jej zawarcia bez podania jakiejkolwiek przyczyny. W wyniku odstąpienia Usługodawca usuwa Konto Klienta zarejestrowane w Serwisie.
 2. Klient składa Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy w formie pisemnej na adres siedziby Usługodawcy (wskazany w § 1 ust. 1 Regulaminu) lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: biuro@sprawdzonycoach.pl, przy czym za dzień złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy należy uznać dzień nadania oświadczenia – oświadczenie takie musi być nadane przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
 3. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawiera załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 287).

 

XIII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Usługodawca dopełni wszelkiej należytej staranności, aby korzystanie z Serwisu przebiegało bez zakłóceń, bez usterek i niedogodności dla Użytkowników.
 2. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wystąpienia krótkotrwałych przerw w funkcjonowaniu Serwisu, wynikających z niezbędnych napraw, konserwacji, tworzenia kopii zapasowych. W miarę możliwości, jeśli wymienione powyżej czynności nie wynikają z usterek, a z planowanych działań, Usługodawca zobowiązuje się informować Użytkowników o tym fakcie z podaniem przewidywanego czasu trwania braku możliwości korzystania z Serwisu.
 3. Jakość treści zawartych w Serwisie może być uzależniona od urządzenia za pomocą, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu jak też od jakości i parametrów technicznych połączenia internetowego.
 4. Coach lub Klient, który na skutek usterek po stronie Usługodawcy nie ma możliwości korzystania z Serwisu, zgłasza ten fakt Usługodawcy za pomocą Formularza Kontaktowego albo mailowo na adres biuro@sprawdzonycoach.pl. Usługodawca niezwłocznie podejmuje wszelkie kroki, celem przywrócenia sprawnego funkcjonowania Serwisu.
 5. Usługodawca nie odpowiada wobec Klienta za usługę realizowaną przez Coacha, w tym za opóźnienie lub brak wizyty umówionej za pośrednictwem Serwisu z przyczyn leżących po stronie Coacha.

 

XIV. PRAWA AUTORSKIE

 1. Serwis jest własnością Usługodawcy. Wszystkie znaki towarowe, znaki usług i nazwy, które są podawane na stronie, są własnością Usługodawcy lub prawo do posługiwania się nimi przez Usługodawcę wynika z odrębnych umów z podmiotami uprawnionymi. Zawarte w Serwisie materiały tekstowe, graficzne, wideo, audio oraz rozwiązania informatyczne są chronione prawnie przepisami prawa autorskiego.
 2. W przypadku zamieszczenia w Serwisie przez Coacha jego indywidualnych oznaczeń, znaków towarowych, logotypów lub innych elementów, które podlegają ochronie prawno-autorskiej, w tym nagrań audio-video prezentujących jego działalność wyraża on zgodę na ich rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie w Serwisie. W każdym przypadku, w którym jest to konieczne Coach udziela Usługodawcy niewyłącznej bezpłatnej i nieograniczonej czasowo licencji na korzystanie z tych elementów na wszystkich polach eksploatacji, w tym w szczególności w zakresie:
  1. trwałego, jak i czasowego zwielokrotnienia utworu, w tym również jego utrwalania oraz wprowadzania do pamięci komputera/ów, serwera/ów, telefonu/ów, tabletu/ów (w tym RAM, twardy dysk, karta pamięci, pendrive) oraz sieci informatycznych, w tym typu Intranet i Internet – w całości, jak i w części (w tym modułów), jakimikolwiek środkami, w dowolnej ilości, w jakiejkolwiek formie i w każdej dostępnej technice, w szczególności: techniką drukarską, reprograficzną, cyfrową, optyczną, elektroniczną, w tym poprzez przesyłanie w sieciach informatycznych (np. typu Internet czy Intranet), techniką fotograficzną, przez zapis magnetyczny, na nośnikach informatycznych (w tym płytach kompaktowych typu CD-ROM, DVD, dyskietkach) oraz
  2. rozpowszechniania utworu i jego kopii w całości, jak i w części, np. w postaci modułów, bez ograniczeń ilościowych, odrębnie lub w ramach innych produktów, w tym elektronicznych, jak i dostępnych poprzez sieci informatyczne, w szczególności Internet i Intranet.
 3. Wraz z zamieszczeniem w Serwisie przez Coacha zdjęcia przedstawiającego jego wizerunek wyraża on zgodę na jego rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie.
 4. Klient oraz Coach udziela Usługodawcy nieograniczonej w czasie licencji na nieodpłatne korzystanie oraz rozpowszechnianie i publikowanie, kopiowanie i modyfikowanie oraz dystrybucję przez Usługodawcę wszelkich Opinii zamieszczonych przez niego w Serwisie.
 5. W ramach udzielonej licencji Usługodawca otrzymuje prawo do:
  1. rozpowszechniania Opinii przez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (Internet), publiczne wyświetlenie i republikację,
  2. utrwalanie i zwielokrotnianie Opinii – wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy Opinii, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową.
 6. Klient lub Coach udzielając licencji, zapewnia Usługodawcę, że Opinia jest autorska oraz jest wynikiem własnej intelektualnej pracy Użytkownika, nie narusza praw autorskich osób trzecich. W przypadku nieprawdziwości powyższych oświadczeń Klient lub Coach ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za naruszenie ich praw.
 7. Serwis, jak też poszczególne jego elementy nie mogą być modyfikowane, kopiowane, rozpowszechniane ani publikowane w celach komercyjnych lub prywatnych, chyba że Usługodawca wyrazi na to uprzednią pisemną zgodę.

XV. ZMIANY REGULAMINU

 1. Usługodawca może dokonywać zmian Regulaminu. Zmiany mogą zostać wprowadzone w szczególności w celu uwzględnienia zmian w przepisach prawa, zmian funkcji oferowanych za pośrednictwem Serwisu, wprowadzenia lub wycofania usług w Serwisie, doprecyzowywania zagadnień budzących wątpliwości Użytkowników.
 2. Zmiana postanowień Regulaminu nie może prowadzić do utraty przez Użytkownika praw nabytych, jeżeli zostały nabyte zgodnie z prawem.
 3. Wszystkie Zamówienia przyjęte przez Serwis do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania Zamówienia, chyba że postanowienia nowej wersji Regulaminu są bardziej korzystne.
 4. O zmianie Regulaminu Usługodawca zawiadomi Użytkowników posiadających Konto, przesyłając odpowiednią informację na wskazane przez nich adresy skrzynki poczty elektronicznej. Usługodawca umieści na stronie internetowej Serwisu ujednolicony tekst zmienionego Regulaminu.
 5. Nie stanowi zmiany niniejszego Regulaminu zmiana formy i charakteru prowadzenia Serwisu, w szczególności zmiana oprawy graficznej Serwisu, dodanie nowych funkcjonalności i tym podobne, o ile zmiany te nie są sprzeczne z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 

XVI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Użytkownik ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Niniejszy zapis nie stanowi wyrażenia ogólnej zgody Usługodawcy na pozasądowe rozwiązywanie wszystkich sporów. Usługodawca w każdym przypadku podejmuje indywidualną decyzję.
 2. Wszelkie spory między Usługodawcą a Użytkownikiem podlegają prawu polskiemu oraz jurysdykcji polskich sądów powszechnych.
 3. W przypadku posługiwania się przez Coachów wzorcami umownymi (ogólne warunki umów, regulaminy, itp.) wyłącza się postanowienia wskazanych wzorców umownych. Na wypadek gdyby Coach posługiwał się wzorcem umownym (Regulamin zakupów, Ogólne warunki zakupów itp.), którego zastosowania w całości lub w części nie dałoby się wyłączyć, a który w jakiejkolwiek części miałby wyłączać lub ograniczać zastosowanie niniejszego Regulaminu, uznaje się, że taki Coach nie ma prawa do dokonywania Zamówień za pośrednictwem Serwisu, a wszelkie ewentualne dokonane Zamówienia nie podlegają wykonaniu, a w razie wykonania, pełne koszty realizacji Zamówienia podlegają zwrotowi na rzecz Usługodawcy.